SANCO® - Isolierglas, Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas und Schallschutzglas
Glas kann mehr!
Suche
 • DE
 • EN
 • IT
 • PL
 • CZ
 • NL

Uw privacy

SANCO-nieuwsbrief
Blijf altijd op de hoogte

1. Uw privacy in het kort

 

Algemene informatie

De volgende algemene informatie is een beknopt overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over uw privacy vindt u in de onder deze beschrijving opgenomen privacyverklaring.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op onze website?

De gegevens op deze website worden door de eigenaar van de website verwerkt. De contactgegevens van deze eigenaar vindt u in het bedrijfsprofiel op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden onder andere verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Het kan hierbij bijvoorbeeld om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem of de datum/tijd waarop de site is bezocht). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten beschikbaar blijft. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de website te analyseren.

Welke rechten hebt u als het om uw gegevens gaat?

U hebt altijd het recht om u kosteloos te laten informeren over de herkomst, de ontvangers en de verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Bovendien hebt u het recht te eisen dat uw gegevens worden gerectificeerd, voor verwerking worden beperkt of worden gewist. Als u hierover of over privacy in het algemeen vragen hebt, kunt u altijd via het in het bedrijfsprofiel genoemde adres contact met ons opnemen. Bovendien hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Analysetools en tools van derden

Als u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Hiervoor wordt vooral gebruikgemaakt van cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt in principe anoniem geanalyseerd. Uw surfgedrag is niet op u terug te voeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. U wordt in deze privacyverklaring geïnformeerd over de bezwaarmogelijkheden.

 

2. Algemene en verplichte informatie

 

Uw privacy

Wij gaan als eigenaar van deze website zeer zorgvuldig om met de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke privacybepalingen en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat bij de verzending van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kunnen ontstaan. Het is niet mogelijk om gegevens 100% te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke verwerker

De verantwoordelijke gegevensverwerker voor deze website is:

SANCO Beratung
Glas Trösch GmbH
Reuthebogen 7-9
D-86720 Nördlingen

Telefoon: +49 (0)9081/216-137
E-Mail: info@sanco.de

De verantwoordelijke verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en de methoden beslist waarvoor en waarmee persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) worden verwerkt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Bovendien kunt u een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Een e-mailbericht aan ons (zonder vormtechnische eisen) is daarvoor voldoende. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping.

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

Bij overtredingen van de AVG-wetgeving heeft de betrokkene het recht bezwaar aan te tekenen bij de verantwoordelijke toezichthouder. De verantwoordelijke toezichthouder voor privacygerelateerde zaken is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. Een lijst met de verschillende toezichthouders per regio/land en de bijbehorende contactgegevens is beschikbaar via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heb het recht gegevens die wij op grond van uw toestemming of uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken in een gangbare machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan derden te laten overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie>

Deze website gebruikt voor de beveiliging bij de verzending van vertrouwelijke gegevens die u ons als eigenaar van de website toestuurt (zoals bestellingen en aanvragen) SSL- of TLS-encryptie. U herkent een beveiligde verbinding aan het feit dat “http://” op de adresregel van de browser door “https://” is vervangen en aan het slotpictogram aan het begin van de adresregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Recht op inzage, beperking van de verwerking en wissing

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht kosteloos inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, in de herkomst en de ontvangers van deze gegevens en in de verwerkingsdoeleinden. Bovendien hebt u recht op rectificatie, beperking voor de verwerking en wissing van deze gegevens. Als u hierover of over persoonsgegevens in het algemeen vragen hebt, kunt u altijd via het in het bedrijfsprofiel genoemde adres contact met ons opnemen.

Bezwaar tegen reclamemail

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het bedrijfsprofiel openbaar gemaakte contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagd reclame- en informatiemateriaal. De eigenaar van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclame wordt toegestuurd, bijvoorbeeld in de vorm van spammail.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

 

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Frau Martina Pscheidt
- Afdeling personeelszaken, Ulm -
c/o Glas Trösch Euroholding AG & Co. KG aA
​​​​​​​Im Lehrer Feld 30
89081 Ulm

Telefoon: +49 (0) 731 - 40 960
E-Mail: m.pscheidt@glastroesch.de

 

4. Verzamelen van gegevens op onze website

 

Cookies

Websites gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Ze hebben als doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, doelmatiger en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons ertoe in staat uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per keer toestaat, de acceptatie van cookies in specifieke gevallen of in het algemeen weigert of de cookies automatisch laat verwijderen wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die voor elektronische communicatie of voor de beschikbaarheid van specifieke door u gewenste functies (bijvoorbeeld het winkelwagentje) vereist zijn, worden uit hoofde van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Duitse privacywetgeving) opgeslagen. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang als het gaat om het opslaan van cookies met het oog op de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarheid van haar diensten. Als er andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld voor de analyse van uw surfgedrag), komen deze in deze privacyverklaring separaat aan bod.

Serverlogbestanden

De provider van deze website slaat automatisch gegevens op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens worden door uw browser automatisch naar ons doorgestuurd. Het gaat hierbij om het volgende:

 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van computer
 • Tijdstip van serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De gegevens worden verzameld conform Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Duitse privacywetgeving). De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van haar website. In het kader van dit belang is het verzamelen van serverlogbestanden noodzakelijk.

Contactformulier

Als u via een contactformulier een aanvraag naar ons stuurt, worden de gegevens uit dit formulier, inclusief de daar door u ingevoerde contactgegevens, opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en voor het geval er vervolgvragen worden gesteld. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De gegevens uit het contactformulier worden dus uitsluitend op basis van de door u gegeven toestemming verwerkt (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Duitse privacywetgeving)). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een e-mailbericht aan ons (zonder vormtechnische eisen) is daarvoor voldoende. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping.

De gegevens die u op het contactformulier invoert, worden door ons bewaard totdat u eist dat ze worden gewist, totdat u uw bewaartoestemming herroept of totdat het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen komt te vervallen (bijvoorbeeld omdat de verwerking van uw aanvraag is afgesloten). Een en ander is niet van invloed op de geldigheid van wettelijke verplichtingen, met name inzake bewaartermijnen.

 

5. Analysetools en reclame

 

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de analysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De informatie die door de cookies wordt verzameld wanneer u deze website gebruikt, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Google-analysecookies worden opgeslagen conform Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Duitse privacywetgeving). De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van de gebruikers van de website, aangezien zij op basis hiervan zowel haar webaanbod als haar reclame kan optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie ingeschakeld. Deze functie zorgt ervoor dat Google uw IP-adres, als het zich in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om de manier waarop u de website gebruikt te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet in verband staande diensten aan de eigenaar van de website aan te bieden. Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt bepaald, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt met een instelling van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door cookies worden verzameld en die op uw gebruik van de website betrekking hebben (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de browserplug-in die via de onderstaande link beschikbaar is te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen. Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over de manier waarop Google Analytics omgaat met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van ordergegevens en passen de strenge voorschriften van de Duitse persoonsgegevensautoriteit volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de demografische kenmerkenfunctie van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden gegenereerd met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze informatie is afkomstig uit gepersonaliseerde advertenties van Google en uit bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens zijn echter niet op specifieke personen terug te voeren. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen van uw Google-account. U kunt ook op de onder “Bezwaar tegen verzamelen van gegevens” genoemde manier helemaal voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt.

 

6. Nieuwsbrief

 

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach om nieuwsbrieven te versturen. Deze dienst wordt aangeboden door CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u in verband met de verzending van nieuwsbrieven hebt verstrekt (zoals een e-mailadres) worden op servers van CleverReach in Duitsland of in Ierland opgeslagen.

De nieuwsbrieven die wij via CleverReach versturen, stellen ons ertoe in staat het gedrag van de ontvangers te analyseren. Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen hoeveel ontvangers een nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak ze welke links in een nieuwsbrief hebben aangeklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan bovendien worden geanalyseerd of nadat een link in een nieuwsbrief is aangeklikt een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld de aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over gegevensanalyse door middel van CleverReach-nieuwsbrieven vindt u via deze link: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevens worden op basis van de door u gegeven toestemming verwerkt (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Duitse privacywetgeving)). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

Als u niet wilt dat CleverReach haar analyse uitvoert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de link die voor dit doel in elke nieuwsbrief wordt opgenomen. Bovendien kunt u zich rechtstreeks op onze website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die wij in het kader van een nieuwsbrief van u hebben verzameld, worden totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt door ons opgeslagen en zodra u zich hebt afgemeld zowel van onze servers als van de servers van CleverReach gewist. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden door ons worden opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het beheer van leden).

Meer informatie over het privacybeleid van CleverReach vindt u via deze link: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens

Wij hebben met CleverReach een overeenkomst gesloten over de verwerking van ordergegevens en passen de strenge voorschriften van de Duitse persoonsgegevensautoriteit volledig toe bij het gebruik van CleverReach.

 

7. Plugins en tools

 

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde Web Fonts van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct te kunnen weergeven.

Hiervoor moet uw browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Google komt daardoor te weten dat via uw IP-adres onze website is geopend. Wij gebruiken Google Web Fonts om ons online aanbod op een uniforme en aantrekkelijke manier te kunnen weergeven. Dit is een gerechtvaardigd belang uit hoofde van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Duitse privacywetgeving).

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

SANCO partners
in de buurt zoeken

Op onze interactieve partnerkaart vindt u snel en eenvoudig de juiste partner voor uw sector bij u in de buurt.